ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศีกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
   นางอารยา ช่ออังชัญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ลำดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
          2. วางแผนและดำเนินการให้บุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติงานในกลุ่มที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานและโครงการ
          3. ควบคุม ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้
          5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          6. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          8. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          9. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
          10. งานประสานงานศูนย์ Peer Center (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา)
          11. งานชมรมครูภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่การศึกษา
          12. งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
          13. งานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
          14. งานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ 
          15. งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
          16. งานส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
          17. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 4 – 16หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   
          18. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          19. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
นางสาวกัญญาภัค  แสงอัคคี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ   และปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ลำดับที่ 5  ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          2. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยและกระบวนการจัดการเรียนรู้
          4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษาในระดับปฐมวัย
          5. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลระดับปฐมวัย
          6. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฐมวัย
          7. งานชมรมครูปฐมวัย
          8.งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
          9. งานประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย
          10. งาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
          11. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย
          12. งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
          13. งานสิ่งแวดล้อมศึกษา
          14. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในข้อ 3 – 13 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
          15. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          16. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา