ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาววาสนา ยาวงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ลำดับที่ 4  ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          2. วางแผนและดำเนินการให้บุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานและโครงการ
          3. ควบคุม ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
          5. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
          6. งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
          7. งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT, LAS และข้อสอบกลาง)
          8. งานประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
          9. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
          10. งานชมรมนักวัดผลและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          11. งานสร้างและส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (คลังข้อสอบ)
          12. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          13. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          14. งานโครงการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          15. งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
          16.  งานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          17. งานชมรมครูวิทยาศาสตร์และงานชมครูคอมพิวเตอร์
          18. งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
          19. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 4 -  18 หรือกลุ่มสาระ     การเรียนรู้อื่น
          20. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          21. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

นางสาวธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          2. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ
          3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
          4. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
          5. งานสร้างและส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา (คลังข้อสอบ)
          6. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
          7. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
          8. งานชมรมครูศิลปะ
          9. งานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
         10. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 2 -  9 หรือกลุ่มสาระ     การเรียนรู้อื่น
         11. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
         12. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา