ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21


พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21
2. เสริมสร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4. ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ค่านิยมหลักของสพป.ปข.2
ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ เกิดทีมงานคุณภาพ