ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ภารกิจของศึกษานิเทศก์

ภารกิจ หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 2

----------------------------------------------------------

1) หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

          ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

          1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

          1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

          1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป

          1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและการพัฒนางานทางวิชาการ

          1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2) หน้าที่ ความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดังนี้

          2.1 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   ประกอบด้วย

                   1) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรในระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ และหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย

                   2) งานส่งเสริมพัฒนาและการบริหารหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

                   4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          2.2 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

                   1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

                   2)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

                   4) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา หน่วยงาน  องค์กรและชุมชน

                   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           2.3 งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย

                   1)  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                   2)  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

                   3)  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

                   4)  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

                   5)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          2.4 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  ประกอบด้วย

                   1) งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                   2)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

                   3) งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 

                   4)  งานจัดทำ  ปรับปรุงและพัฒนา  Website  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         2.5 งานวัดและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย

                   1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา

                   2) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา

                   3) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทางการศึกษา

                   4) งานพัฒนาคลังข้อสอบ และการทดสอบออนไลน์

                   5) งานทดสอบทางการศึกษา เช่น การทดสอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   การทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

                   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           2.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ประกอบด้วย

                   1) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา

                   2) งานวางแผนและประสานงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น.

                   3) งานจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ ก.ต.ป.น.

                   4) งานการประชุม  จดบันทึกและรายงานการประชุมของ ก.ต.ป.น.  และของกลุ่มนิเทศฯ

                   5) งานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และรายงานตัวชี้วัดในระบบ ARS  และ KRS ของกลุ่มนิเทศฯ

                   6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

           2.7 งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  ประกอบด้วย

                   1) งานธุรการ ข้อมูลสารสนเทศ งานการศึกษาพิเศษ

                   2) งานส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพิเศษ

                   3) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม

                   4) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

                   5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         2.8 งานธุรการ ประกอบด้วย

                   1) งานประสานการประชุม  การเบิกจ่ายวัสดุ  การจัดสรรเอกสาร  สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ  

                   2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

                   3) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม

                   4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

               1.  ภาษาไทย                            2.  คณิตศาสตร์          

               3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       4.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               5.  ภาษาต่างประเทศ                  6.  สุขศึกษาและพลศึกษา

               7.  ศิลปศึกษา                           8.  การงานพื้นฐานอาชีพ

               9.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4) งานกลุ่มโรงเรียน     13 กลุ่ม