ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
        1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ  ลำดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
        2. วางแผนและดำเนินการให้บุคลากรในงานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษา ปฏิบัติงาน ในกลุ่มที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน และโครงการ
        3. ควบคุม ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        4. งานพัฒนาบุคลากรด้านความสามารถในการวิจัย
        5. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย
        6. งานพัฒนาฐานข้อมูลผลงานวิจัย และนักวิจัย
        7. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 4 - 6 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
        8. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษาโดยกระบวนการ PLC
        9. งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
        10. งานพัฒนานิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        11. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        12. งานโครงการพัฒนาคุณภาพทักษะกระบวนการคิด
        13. งานชมรมครูคณิตศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษา
        14. งานสะเต็มศึกษา (STEM Education)
        15. งานประสานกับ สสวท.ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
        16. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 4 – 15 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
        17. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
        18. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา