ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นางสุกัญญา หน่อทิม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          2. วางแผนและดำเนินการให้บุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของงานและโครงการ
          3. ควบคุม ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            
          5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
          6. งานการประเมินคุณภาพภายนอก
          7. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
          8. งานชมรมครูศิลปะของเขตพื้นที่การศึกษา
          9. งานวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 4 - 8 หรือกลุ่มสาระ     การเรียนรู้อื่น
         10. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
         11. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ลำดับที่ 3  ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          2. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            
          4. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
          5. งานการประเมินคุณภาพภายนอก
          6. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
          7. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
          8. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          9. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
          10. งานโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์
          11. งานชมรมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของเขตพื้นที่การศึกษา
          12. งานโรงเรียนวิถีพุทธ
          13. งานค่านิยม 12 ประการ
          14. งานโครงการพระสอนศีลธรรม
          15. งานประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
          16. งานประเมินคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
          17. งานวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ  3 – 16 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
          18. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          19. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา