ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางศิรินุช ชูกุศล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. วางแผนและดำเนินการให้บุคลากรในกลุ่มงานปฏิบัติงานในกลุ่มที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของงานและโครงการ
          2. ควบคุม ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          3. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
          4. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          5. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
          6. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
          7. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
          8. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          9. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
          10. งานชมรมครูภาษาไทยของเขตพื้นที่การศึกษา
          11. งานพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และอ่านออก เขียนได้
          12. งานส่งเสริมรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิต
          13. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในข้อ 3 - 12 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
          14. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          15. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา     

นางสาวสิริญา  จิตวัฒนาธรรม  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน ลำดับที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
          2. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
          3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
          4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
          5. งานพัฒนา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
          6. งานเพศวิถีในสถานศึกษา
          7. งานโรงเรียนคุณธรรม
          8. งานโครงการโรงเรียนในฝัน
          9. งานโรงเรียนดีประจำตำบล
          10. งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
          11. งานโครงการโรงเรียนในฝัน
          12. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา         
          13. งานพัฒนาระบบสารสนเทศการนิเทศออนไลน์
          14. งานวิเคราะห์วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 2 – 13 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น   
          15. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          16. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา