ฟรี
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
  9/1 หมู่12 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
          1. ควบคุม ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
          3. งานพัฒนานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และศูนย์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
          4. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
          5. งานพัฒนา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
          6. งานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
          7. งานชมรมครูการงานอาชีพ
          8. งานพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
          9. งานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  ICT และ DLIT
          10. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
          11. งานพัฒนาและใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          12. งานพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงที่ได้รับมอบหมายให้มีมาตรฐานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
          13. งานโครงการโรงเรียนสุจริต
          14. งานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
          15. งานเกี่ยวกับเรื่องการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียน
          16. งานชมรมครูแนะแนว
          17. งานวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ  3 - 16 หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
          18. งานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
          19. งานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Digital Platform
          20. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
          21. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา