ฟรี

งานธุรการ

มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือของกลุ่ม การเสนอและการจ่ายหนังสือในงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. งานจัดพิมพ์เอกสารและหนังสือราชการ และการจัดเก็บสำเนาหนังสือส่งออก
3. ตรวจรับพัสดุ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ และการจ่ายพัสดุและการจ่ายเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง
4. การตรวจสอบ นำเสนอหนังสือให้ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และนำส่งเจ้าของเรื่อง
5. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Smart Office และระบบ AMSS
6. สืบค้นและตรวจสอบหนังสือราชการจากเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สพฐ.
7. งานประสานการดำเนินงานนิเทศ
8. งานประสานการดำเนินงานระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ และหน่วยงานภายนอก
9. งานทะเบียนเอกสารทางวิชาการของกลุ่ม
10. งานบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
11. งานจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ของกลุ่มฯ
12. งานจัดสรรสื่อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ของกลุ่มฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
13. ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ตัวชี้วัด คำรับรองตามที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา